HUISREGELS

Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de
praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met
als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige
omgeving te creëren en te houden. Onderstaand zijn de regels weergegeven:

Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens- )normen en waarden te
gedragen.

De praktijk behoudt zich het recht voor om personen, die aanstootgevend gedrag
ventileren, te verwijderen uit de praktijk.

Daar de praktijk ook minder valide cliënten behandelt is het prijzenswaardig dat, bij
gebrek aan zitruimte, deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.

Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat,
denkt u dan om uw waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.

De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in het pand
of buitenterrein (auto, fiets).

Wilt u bij het parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg
kan vervolgen.

Het gebruik van een handdoek tijdens het uitvoeren van oefeningen in de oefenzaal is
verplicht.

Maak het apparaat waarop u transpiratie achterlaat met uw handdoek schoon of met de
daarvoor aanwezige papierrollen voor de cliënten die na u komen.

U bent verplicht zaalschoenen te dragen in de trainingsruimte. Schoenen waarop u buiten
heeft gelopen en schoenen waarvan de zolen afgeven, zijn niet toegestaan.

Indien u (bij hoge uitzondering) uw kind(eren) meeneemt naar de trainingsruimte,
geschiedt dit geheel op eigen risico.

Het dragen van badslippers in kleedruimte en douche is verplicht. Indien hier geen gevolg
aan wordt gegeven is de praktijk niet verantwoordelijk voor hierdoor ontstane valpartijen.

Gebruikt materiaal (kegels, halters, ballen, etc.) dient na gebruik opgeruimd te worden.

Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte
verlaat.

In de gehele praktijk geldt een rookverbod.

Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan.

Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe
bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

BEJEGENING

Voor de omgang met en het behandelen van de cliënt zijn er ook een aantal richtlijnen
opgesteld volgens welke de praktijk werkt. De officiële richtlijnen zijn op de praktijk
beschikbaar.

De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling
uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als
er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.

Indien er door bijv. geloofsovertuiging bepaalde handelingen en of vormen van
behandelingen bezwaar bestaat dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te
maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan
worden.

Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse
behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.

De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen
de fysiotherapeut en cliënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere
mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.

Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf
toestemming aan de cliënt gevraagd worden.

De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol
te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.

Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met cliënt en fysiotherapeut
een andere fysiotherapeut ingezet worden of de behandeling beëindigd worden.

Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden
besproken worden.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw omgaat kunt u
dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.