Fysiotherapie in Purmerend in Weidevenne

HUISREGELS

Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige
omgeving te creëren en te houden.
Onderstaand zijn de regels weergegeven:

Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens- )normen en waarden te gedragen.

De praktijk behoudt zich het recht voor om personen, die aanstootgevend gedrag ventileren, te verwijderen uit de praktijk.

Daar de praktijk ook minder valide cliënten behandelt is het prijzenswaardig dat, bij gebrek aan zitruimte, deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.

Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, denkt u dan om uw waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.

De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).

Wilt u bij het parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.

Het gebruik van een handdoek tijdens het uitvoeren van oefeningen in de oefenzaal is verplicht.

Maak het apparaat waarop u transpiratie achterlaat met uw handdoek schoon of met de daarvoor aanwezige papierrollen voor de cliënten die na u komen.

U bent verplicht zaalschoenen te dragen in de trainingsruimte. Schoenen waarop u buiten heeft gelopen en schoenen waarvan de zolen afgeven, zijn niet toegestaan.

Indien u (bij hoge uitzondering) uw kind(eren) meeneemt naar de trainingsruimte, geschiedt dit geheel op eigen risico.

Het dragen van badslippers in kleedruimte en douche is verplicht. Indien hier geen gevolg aan wordt gegeven is de praktijk niet verantwoordelijk voor hierdoor ontstane valpartijen.

Gebruikt materiaal (kegels, halters, ballen, etc.) dient na gebruik opgeruimd te worden.

Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.

In de gehele praktijk geldt een rookverbod.

Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan.

Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

 

BEJEGENING

Voor de omgang met en het behandelen van de cliënt zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke de praktijk werkt. De officiële richtlijnen zijn op de praktijk beschikbaar.

De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.

Indien er door bijv. geloofsovertuiging bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.

Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.

De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en cliënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.

Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.

De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.

Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met cliënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet worden of de behandeling beëindigd worden.

Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.