Privacyverklaring

Fysi-osten fysiotherapeut Weidevenne

PRIVACYVERKLARING

Uw fysiotherapeut houdt om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een
registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Deze algemene verordening bevat regels met betrekking tot
het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het
beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het
inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de
bovengenoemde AVG, een aantal regels vastgelegd in een
privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere
  personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn
  bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele
  stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een
  geheimhoudingsplicht.
 • U heeft het recht heeft om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u
  meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende
  fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch
  dossier opgeslagen.
 • Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te
  houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden. Daarvoor is het
  onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens
  daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u
  persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Naast wetenschappelijk onderzoek kunnen
  uw gegevens ook gebruikt worden voor kwaliteitsverbeteringen, hier wordt ook
  een externe audit onder verstaan. Ook hierbij zal anoniem gebruik gemaakt
  worden van deze gegevens.
 • Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk
  onderzoek en/of kwaliteitsverbetering worden gebruikt kunt u dat mededelen aan
  uw fysiotherapeut.
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk
  herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer
  u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naasten.
  Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming
  heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd
  dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw
  gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk,
  kenbaar maken